nuvalyti

nuvalyti
1 nuvalýti tr. Š, ; Sut, L 1. J, LL286, ŠT5,212 šalinant nešvarumus, šiukšles arba ką nereikalinga padaryti švarų, nukuopti: Nuvalaũ stalą K. Nuvalyk pušnis J.Jabl. Nuvalýti batus šepečiu . Nuvalýti nosį plika ranka NdŽ. Žaizdą gerai nuvalýti NdŽ. Nenuovalyti I. Nuvalýk suolą – nė atsisėst negalima Dkš. Nuvalýk aplaistytą stalą NdŽ. Dieną nuvãlė [kelius], naktį vėl užvarė [sniego] Pv. O kai veselninkai duodavo degtinės butelį, tai tada nuvalydavo [užtvertą] kelį ir praleisdavo važiuoti LTR(Vdk). Nuvalo vokietė šaukštus – senutei neskanu valgyti P.Cvir. Išrauni grybą, tu jį nuvalýk, sėklą palik [miške] Kpč. Tą žirgą jis nuvalo, pašeria ir vaikštinėja sau tam dvare BsMtII232. Subatoj po pietų savo bėrą žirgelį gražiai nuvaliau KlvD89. | prk.: Ir tu tad nuvalyk širdį tavą DP231. Nuvãlomoji šventė, nuvãlomosios iškilmės NdŽ. Paskui ir prieštaravusieji džiaugsis turėdami nuvalytą gražią lietuvišką pavardę A.Sal.
nuvalýtinai adv.: Nenuovalytinai I. Valgis tur būti nuovalytinai pritaisytas, kaip reikiant išvirintas arba iškeptas IM1878,18. | refl. tr., intr. M, L, LL118, Š, : Nusivalýti batus 1. Nusivalýk kojas, eidamas į vidų! NdŽ. Nusivalýti batus, pušnis NdŽ. Daba čia pat pirtis y[ra], nueinam, nusivãlom, nusiplaunam Žd. Man dar reikia akinius nusivalyti ir baigti giesmę I.Simon. Turu uogų – reik nusìvalyti Krš. Noru uogas nusìvalyti – reik virti End. Liepos pliusiniai medžiai turi būti tiesiu, lygiu liemeniu, aukštai nusivalę sausas šakas .Vl nuimti, nukraustyti, nurinkti (ppr. stalą): Nė stalo nenuvaleĩ ligi pietų NdŽ. Tai tu viena nuvalýk stalą Snt. Paliko viską ant stalo – kitas turia nuvalýt Jrb. Mergos nuvalė stalą ir išėjo į virtuvę I.Simon. | refl. tr.: Nusivalýkit dabar stalą, mergaitės, o aš eisiu pramigt Grš.padaryti gryną, pašalinti priemaišas: Plaučių darbas yra inkvėpauti švarų orą ir iškvėpauti sugadintą ir tokiu būdu nuvalyti kraują, kad vis būtų tyras Blv. | refl.: Nusivalęs plaučiuose kraujas grįžta į kairįjį prieširdį .refl. tr. atsiskirti grūdus nuo pelų, išsivėtyti: Ka vė[ja]s pūs, greitai nuvalýsias grūdus Všv.
2. pašalinti (sniegą ir pan.): Nuvãlė sniegą nuo kelių 1. Jei kas apdulkėję, tai reikia nuvalyti dulkės NdŽ. Nuvalýk sniegą nuo tako – sunku praeit Prn. Še lupatą, nuvalýk vaikui punkį (snarglį) Sk. Dažai taip įsėdo, kad sunku būs nuvalýti Up. Nuvalýti nuo pievos krūmus NdŽ. Gėlė išimama iš vazono, ir medine mentele atsargiai nuvaloma senoji žemė . | prk.: Kas nuodėmių dulkes nuvalę, įsėsit į sostą žmogaus? B.Braz. Tu paniekinai lavoną laimingojo, kuriam šventas krikštas nuvalė visas nuodėmes V.Krėv. Turėjo išeit nesuteptu, idant nuvalýtų sutepimus visų žmonių DP397. | refl. tr.: Smurgus nuo nosies nusivalýk J. Nusvalyk purvyną nuo čebatų, ba kap pridžius, priskres, tada nenuvalysi Kpč. O tu pirmiau snarglį nusivalyk, – atšovė jis man K.Saj. | prk.: O mano siela vargiai kada įstengs nusivalyti visus tuos sielvartus, ašaras ir aimanas, kurie it hieroglifai į akmenį, taip į mano širdį ir mąstymo būdą įsigraužė Pt. Teeina skaistyklon ir nusivalo puikybės V.Krėv. ^ Nusivalýk pieną nuo lūpų (sakoma nesubrendėliui) Šk. 3. N, I, Š, nuimti nuo lauko, nuvokti, nudoroti (derlių): Jau viską nuo laukų nuvãlėme . Ypačiai, kad javelius nuvalýt prisiartino čėsas K.Donel. Šieną nuo pievos nuvalýti KI2. Vasarojų reikėjo nuvalýti ir javus išsikulti Všv. O šįmet našios avižos – ka tik nuvalýt duotų Jrb. Javai, bulbės ir daržai, viskas nuvalyta Žem. Aš ir neturiu kur ganyt – šienai da nenuvalýti Graž. Padėjo pasėti [bulbes], padės nuvalýti Krž. | Lauką nuvalýti KI2. Dar mano nenuvalýti laukai NdŽ. Gyvuoliai be piemens paklaidais vaikščio[ja] rudenį laukus nuvãlius J. Dienininkų prisamdė, kad laukai laiku būtų nuvalýti Grz. Pjūties čėse niekaip negalėjo savo lauką nuvalýti Sch200. Tam tarpe laukai pasiliekt neapdirbti ir nenuvalyti…, kadangi nėra darbininkų Kel1865,119. Rėžiūs gano, kai laukus nuvãlo Erž. | refl. tr., intr. : Miežiai ir avižos, kurios su pagada nusivalė nuo lauko, turės gražius grūdus A1883,218. Teipogi norėjo i bernas savo javus nusivalýt BM239(Vl). Šienas jau nusivãlė Graž. Visi daržus jau nusivãlė NdŽ. 4. refl. Npasišalinti nuovaloms: Karvė jau seniai nusivãlė, tik nuovalai da tebestovi [tvarte] Gs. Ta karvė nenusivãlė, tai daktaras išėmė nuovalas Jrb. Karvei po veršio reik duoti atsigerti vandens su ruginiais miltais, tumet karvė greitai ir gerai nusivãlo Vkš. 5. prk. apiplėšti, apgrobti: Tus ponus Blinda nuvãlė labai Krš. 6. refl. N, KII207 nukristi (apie žvaigždę): Čia žvaigždė nusileido, nusivãlė KII166. \ valyti; apvalyti; atvalyti; davalyti; įvalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; pravalyti; suvalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nuvalyti — nuvalýti vksm. Veidrodė̃lį ji̇̀s nuvãlo į rankóvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuvalyti — 2 nuvãlyti žr. 1 nuvalyti: 1. Nūskuręs buvo, nūvãlijo, utėles nūkrapštė Pj. Nu i nuvãlysi, nušluostysi, nuplausi, nu i tuo ginklų tepalu ištepsi Trk. Tus arklius gerai šera, nuvãlija, pakinko Als. Nūvãlijo [užmuštą veršį] ir atdevė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudaryti — 1. tr. padaryti, padirbti: Su juo kas rytas, kas vakaras tarės, kas bus šiandien darytina ir kas jau yra nudaryta Vaižg. Kas nudaro tą midų – tai gardus Rmš. ║ refl. tr. nusimegzti: Pančekas storas nusidariaũ Rmš. 2. tr., intr. Krš prastai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukopti — 3 nukõpti, ia, nùkopė tr. 1. nukasti: Pavasarį reikia nukopti visus kurmiarausius, kad būtų dirva lygi rš. 2. nuvalyti, apšvarinti, apkuopti: Mažą bepigu nukõpti, bet seną – iš proto išeisi, kol nukõpsi Šts. 3. nuimti, nusemti, pavogti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupucuoti — ×nupucuoti tr. 1. K nuvalyti: Subatoj po pietų savo bėrą žirgelį aš nupucuosiu TDrVII31. Nuvalytas, nupucuotas knatas KII27. Nupucuoju, nužnybiu žvakę R90. | refl. K. ║ nublizginti, nušveisti: Nupucuok, vaikeli, man čebatus paėmęs, tai parvešiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutaisyti — Š, Rtr, KŽ; N 1. tr. pašalinti gedimus, padaryti tinkamą naudotis: Laikrodis kaip reikiant nutaisytas DŽ1. Nutaisyti automobilį NdŽ. ║ pašalinti klaidas, nesklandumus: Labiausiai reikėtų įprašyti kuningiją, kad ji, išdavinėdama maldų kningas …,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvalymas — nuvãlymas sm. (1) Rtr, DŽ1 1. LL118,235, GTŽ, KŽ → 1 nuvalyti 1: Apkasų nuvãlymas NdŽ. Nenuovalymas I. Už nuvãlymą duosi grybų Krš. Runkelių nuvãlymas Krš. | refl. prk.: Nusivalymas, aukos, maldos ir priesaikos buvo svarbiausi hititų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvokti — 1 nuvokti tr., nuvõkti, ia, nùvokė 1. N, DŽ, KŽ, Grg, Prk, Pvn, Vgr, Slnt nuimti derlių, nuvalyti: Varstas, daržai jo dar nenuvokti, t. y. nenuvalyti J. Visas vasarojus nùvoktas, tušti laukai NdŽ. Nelyna, gal kaip norintais nuvoks laukus Krš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušnypšti — nušnỹpšti, čia (nùšnypščia), nùšnypštė NdŽ 1. tr. N, M, J, Rtr, L, KŽ, Skr nušnirpšti, nuvalyti (nosį): Duok šnypštuką, reik vaikui nosį nušnỹpšt Sk. Nùšnypštė nosę kaip mažam vaikuo Up. Nosį į tarpupirštį įspaudęs nùšnypštė NdŽ. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”